Podmienky prijatia do Domova sociálnych služieb, Špecializovaného zariadenia a Zariadenia pre seniorov

 

Podmienky prijatia  

 Poskytovanie sociálnych služieb, ako aj postup pri prijímaní klientov do zariadenia sociálnych služieb je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Poskytovanie starostlivosti v Zariadení pre seniorov /ZPS/

Poskytuje sa sociálna služba

 1. a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona, alebo
 2. b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Postup pri prijímaní klientov do ZPS

* podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti v mieste trvalého bydliska (obec, mesto) /žiadosť si je potrebné vyzdvihnúť na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade/

* ak je vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, treba si podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, žiadosť si je potrebné vyzdvihnúť priamo v zariadení

* kompletizácia a zaevidovanie žiadosti

* sociálne šetrenie

* zaradenie do poradovníka žiadateľov

* podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a nástup do zariadenia

Poskytovanie starostlivosti v DSS

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba

 1. a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo
 2. b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

 Poskytovanie starostlivosti v ŠZ

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.


Postup pri prijímaní klientov do DSS a ŠZ

* podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na oddelení sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja /ÚNSK/

* ak je vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, treba si podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, žiadosť si je potrebné vyzdvihnúť priamo v zariadení

* kompletizácia a zaevidovanie žiadosti

* sociálne šetrenie

* zaradenie do poradovníka žiadateľov

* podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a nástup do zariadenia

Žiadosť o posúdenie odkázanosti je potrebné predložiť na predpísanom tlačive, ktoré je možné si vyzdvihnúť na ÚNSK, stiahnuť z www stránky ÚNSK (www.unsk.sk), prípadne stiahnuť z našej www stránky v časti tlačivá.


Pri prijatí do ZPS, DSS a ŠZ je nevyhnutné priniesť:

 • osobné ošatenie označené kmeňovým číslom, písané na zozname osobného ošatenia
 • lieky na prvé dni pobytu
 • RTG pľúc nie starší ako 3 mesiace
 • Potvrdenie o bez infekčnosti
 • občiansky preukaz
 • zdravotnú dokumentáciu, spolu s potvrdením o vyradení z evidencie u predchádzajúceho lekára
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP /ak je vlastníkom/
 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka /ak je pozbavený spôsobilosti pre
  právne úkony/
 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku
 • rozhodnutie o priznaní dávky /ak nejakú dávku poberá/
 • číslo účtu /IBAN/ a doklad o zadaní inkasného príkazu v prospech zariadenia
© 2021 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o. Mapa stranky