Súčasnosť:

„VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra (ďalej len ZSS) je rozpočtovou organizáciou. Predmetom činnosti, v zmysle Zriaďovateľskej listiny, je poskytovanie sociálnych služieb pre sociálne odkázaných občanov v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách. ZSS od 01.01.2023 poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou v Špecializovanom zariadení v kapacite 180 lôžok, ambulantnou a terénnou formou v Službe včasnej intervencie v Nitre pre 40 a v Šali pre 30 prijímateľov sociálnej služby a ambulantnou formou v Integračnom centre pre 10 prijímateľov sociálnej služby (ďalej len PSS).

Celková kapacita ZSS je – 260 PSS

O PSS sa stará - 144 zamestnancov.

V súčasnom období v pobytovej službe v Špecializovanom zariadení bývajú prijímatelia sociálnych služieb vo veku od 62 do 100 rokov. Priemerný vek prijímateľov sociálnych služieb je 84 rokov.

Všetky objekty ZSS sú debarierizované, postupne sa prispôsobovali svojmu zameraniu  vytváraním podmienok pre kvalitné zabezpečovanie sociálnych služieb - a to dopĺňaním kvalifikovaných personálnych kapacít, vybudovaním bezbariérových interiérov a exteriérového prostredia, bezbariérových vstupov, protišmykových podláh, práčovne a recepcie, modernej kuchyne, rehabilitačnej miestnosti, dekontaminačnej miestnosti, kaplnky a ďalších doplnkových služieb skvalitňujúcich život PSS v zariadení.

ZSS je poskytovateľom ošetrovateľskej starostlivosti t. č. so zazmluvnenou kapacitou 103 lôžok (VŠZP) Poskytuje ďalšie podporné služby v zmysle zákona o sociálnych službách a ním stanovených štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb.

Záujem o sociálne služby v ZSS verejnosť deklaruje dlhodobo, obložnosť v zariadení je vyťažená na 100%, čo určuje stupeň kvality poskytovania sociálnych služieb ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Svoju činnosť a rozvoj ZSS riadi determinujúcimi dokumentmi, smerujúcimi k uspokojeniu dopytu po komplexných komunitných sociálnych službách občanov Nitrianskeho samosprávneho kraja, ale aj občanov iných samosprávnych krajov SR.

© 2021 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o. Mapa stranky