037 / 65 20 85 7  |  037 / 64 10 07 2

Dôležitý oznam

S dôrazom na všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby, v súlade s rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre a hlavného lekára NSK, vzhľadom na celkovú epidemiologickú situáciu výskytu ochorenia COVID 19 sú vo „VINIČKY“, Zariadení sociálnych služieb NR

obmedzené návštevy do odvolania.

 O zdravotnom a sociálnom stave PSS sa môžete informovať telefonicky  na t.č. 037/6520857.

 O aktuálnych zmenách Vás budeme priebežne informovať.

 

 

 

 

Vážení príbuzní prijímateľov sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb "VINIČKY",

v roku 2021 má v zmysle zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov každý občan Slovenskej republiky povinnosť sčítať sa.

Prosíme Vás, ak ste svojho príbuzného už sčítali alebo tak hodláte urobiť v rodine, aby ste o tom informovali sociálnych pracovníkov zariadenia z dvôvodu aby neprišlo k duplicitnému sčítaniu. 

ZSS "VINIČKY" má povinnosť sčítať prijímateľov sociálnej služby, ktorí majú trvalý pobyt v ZSS.

Informovať sociálnych pracovníkov zariadenia je potrebné telefonicky na čísle 037/652 08 57 - PhDr.Líšková, Mgr. Zabáková alebo emailom na liskova@zssvinicky.sk .

Za spoluprácu ďakujeme .

 

"VINIČKY" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Považská 14, 949 11 Nitra 

 

43
VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
a poskytovateľov sociálnych služieb


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 5 ods. 4 písm. k) a § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

§ 1


(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, povinní zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie na všetkých lôžkových oddeleniach zariadenia.

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti.


(3) Obmedzenie podľa odseku 1 a 2 sa nevzťahuje na:
a) návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
b) návštevy u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce.


(4) Obmedzenie podľa odseku 2 sa nevzťahuje aj na návštevy osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia podľa odseku 2 preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa prílohy, ak takéto návštevy povolí štatutárny orgán tohto zariadenia.


(5) Osoby podľa odseku 3 a 4 sú povinné pri návšteve dodržiavať protiepidemické opatrenia zariadenia.

§ 2


Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

§ 3

Zrušovacie ustanovenie


Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 14/2020 V. v. SR, ktorou sa
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb.

§ 4
Účinnosť


Táto vyhláška nadobúda účinnosť 21. decembra 2020.


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

 

Vážení príbuzní klientov Zariadenia sociálnych služieb "Viničky"

prosíme Vás o doručenie

rozhodnutia Sociálnej poisťovňe o zvýšení dôchodku pre rok 2021,

najneskôr do konca januára 2021.

Rozhodnutie je možné zaslať mailom na adresu liskova@zssvinicky.sk  a zabakova@zssvinicky.sk alebo osobne na sociálny úsek.

Zároveň Vám dávame na vedomie, že potvrdenia na odpustenie poplatku za komunálny odpad pre rok 2021 Vám budeme vydávať po 4.1.2021. O potvrdenie treba zažiadať mailom alebo telefonicky aspoň deň vopred.

Za spoluprácu ďakujeme.

 

DÔLEŽITÝ OZNAM

       Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci             v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby a v súlade s rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, a hlavného lekára NSK, vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii a zvýšenému výskytu ochorenia COVID 19 v Nitre a okolí, je v „Viničky", Zariadení sociálnych služieb NR

zákaz návštev

do odvolania.

O aktuálnych zmenách Vás budeme priebežne informovať

 

 

 

 

 

 

OZNAM

Vážení príbuzní, rodina a priatelia klientov

Zariadenia sociálnych služieb "VINIČKY"

aj počas karantény môžete naďalej vyúžívať online komunikáciu s klientmi nášho zariadenia. 

Bližšie informácie Vám poskytne Mgr. Jana Tráčová a vedúce opatrovateľsko - ošetrovateľského úseku bloku A a B.

 

DÔLEŽITÝ OZNAM

Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby a v súlade s rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii a zvýšenému výskytu ochorenia COVID 19 v Nitre a okolí, je v „Viničky", Zariadení sociálnych služieb NR

ZÁKAZ NÁVŠTEV

od 12. septembra 2020 do predbežne 30. septembra 2020

O aktuálnych zmenách Vás budeme priebežne informovať.

 

 

 

 

 

 

 

OZNAM

 

           „VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb, Nitra

 

                                           od 01.06.2020

 

pristúpilo k postupnému uvoľňovaniu prijatých ochranných a bezpečnostných opatrení v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie.

Bližšie informácie Vám budú podané operatívne e-mailom, telefonicky na t.č. 037/6520857 u vedúcich blokov A a B, alebo na dostupných výveskách priamo v zariadení sociálnych služieb.

 

                                                                                                 Ďakujeme za spoluprácu.

 

 

Naše poďakovanie,

 

patrí všetkým darcom, dobrovoľníkom a sponzorom, ktorí pomáhajú a akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby prijímatelia sociálnych služieb (PSS) a zamestnanci, ktorí sa o nich starajú, zvládali súčasnú náročnú celospoločenskú situáciu, obmedzenie pohybu a nariadenia kompetentných orgánov SR smerujúce k zastaveniu šírenia infekcie COVID-19 a ochrane PSS a zamestnancov zariadenia.

Ďakujeme:

Všetkým organizáciám a zástupcom obchodných reťazcov a jednotlivcom za nezištné materiálne príspevky a dezinfekciu. Dobrovoľníkom, príbuzným a zamestnancom za ušitie a dodávku ochranných rúšok pre zariadenie a všetkým dobrým ľuďom za akúkoľvek formu pomoci, ktorú poskytli, poskytujú alebo sa ešte chystajú poskytnúť!

Spolu to zvládneme!

 

Oznam

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 48 ods.4 písm.e) zákona č.355/2007 Z.z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť 

ZÁKAZ NÁVŠTEV

v zariadení sociálnych služieb až do odvolania!

Uvedený zákaz návštev bol vydaný z dôvodu zamedzenia šírenia infekcie dýchacích ciest prostredníctvom ochorenia COVID-19.

Na základe týchto skutočností bolo nutné v súlade s § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. uložiť opatrenie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia. 

Za porozumenie ďakujeme. O zmenách alebo situácii Vás budeme včas informovať.

"VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Považská 14, 949 11 Nitra

 

 

Aktuality / Oznamy

 Prosíme príbuzných klientov o doručenie

rozhodnutia Sociálnej poisťovňe o zvýšení dôchodku pre rok 2020,

najneskôr do konca januára 2020. rozhodnutie je možné zaslať aj mailom alebo osobne na sociálny úsek. Za spoluprácu ďakujeme.

 

 

 Dňom 31.1.2018 bolo interné režimové opatrenie ukončené.

Návštevy v ZSS VINIČKY sú povolené.

 

 

 

      Vzhľadom na zvýšený výskyt respiračných ochorení v ZSS VINIČKY a aktívnu imunizáciu proti chrípke, na výzvu lekára zariadenia,

 

         od 02.01.2018 do odvolania

 

vyhlasujem interné režimové opatrenie. Z toho dôvodu sú nevhodné návštevy klientov a sústreďovanie klientov do skupín vo verejných priestranstvách zariadenia a organizovanie skupinových akcií.

 

 

 

Od 1.6.2009 sa mení názov zariadenia na:

 

"VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2020
Dátum: 2021-03-01 Veľkosť: 1.7 MB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
VYHLÁŠKA č.43 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb
Dátum: 2020-12-18 Veľkosť: 598.07 KB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
OZNAM „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb, Nitra od 01.06.2020 pristúpilo k postupnému uvoľňovaniu prijatých ochranných a bezpečnostných opatrení v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie Bližšie informácie Vám budú podané operatívne e-mailom, telefonicky na t. č. 037/6520857 u vedúcich blokov A a B, alebo na dostupných výveskách priamo v zariadení sociálnych služieb. Ďakujeme za spoluprácu.
Dátum: 2020-06-01 Veľkosť: 14.42 KB Licencia: Zadarmo Stiahni
Cenník sociálnych služieb "VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Považská 14, 949 11 Nitra platný od 01.01.2020
Dátum: 2019-12-31 Veľkosť: 30.6 KB Licencia: Zadarmo Stiahni
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2019
Dátum: 2020-03-09 Veľkosť: 1.48 MB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2018
Dátum: 2019-03-01 Veľkosť: 1.72 MB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2017
Dátum: 2018-02-21 Veľkosť: 1.39 MB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
  • 1
© 2016 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o.