037 / 65 20 85 7  |  037 / 64 10 07 2

Integračné centrum

Integračné centrum bolo v našom zariadení zriadené 1.5.2011. Služby v Integračnom centre sa poskytujú bezplatne v čase od 8:00 do 12:00 hod.

V integračnom centre, ktoré má kapacitu 10 klientov, sa poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, pomoc fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo fyzickej osobe, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením.

Klienti, ktorí majú záujem sa môžu prihlásiť na t.č. 037/641 00 74 a následne pri osobnej účasti vyplniť žiadosť u sociálnych pracovníkov.

Úlohy Integračného centra:

 • podpora v sebestačnosti, nezávislosti a zručnosti klientov
  • psychosociálna podpora klientov v dôsledku zvládania zdravotných a sociálnych ťažkostí, ktoré nie sú schopní samostatne si ich riešiť
  • ventilačné pohovory v rámci vyhľadávania disfunkčných procesov
  • udržiavanie psychickej a fyzickej aktivity klientov
  • poradenstvo a sociálna rehabilitácia
  • muzikoterapia, ergoterapia, biblioterapia
  • organizovanie rôznych kultúrnych aktivít, zdravotné prednášky, prechádzky, diskusie
  • výlety do Nitry a okolia
  • spolupráca s klientmi zariadenia
  • klienti Integračného centra sa budú zúčastňovať na programoch ZSS „VINIČKY“
  • oboznámenie sa so sociálnou politikou štátu
  • udržiavanie kontaktov v meste – nákupy, posedenia, kultúrne pamiatky
  • posedenie pri káve a občerstvení

Priamo v Integračnom centre je zriadený priestor na oddych – 2 válendy. Klienti Integračného centra nesmú rušiť pokoj a poriadok v zariadení, alebo narušovať liečebný a diétny režim klientov zariadenia, zároveň musia rešpektovať ich súkromie. Klient Integračného centra zodpovedá za škodu, ktorú úmyselne či z nedbanlivosti spôsobil na majetku zariadenia, na majetku alebo zdraví spoluklienta, zamestnancov a iných osôb.

© 2016 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o.